Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

 

Electronic Article

     

    

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อมูลเบื้องต้นสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
ชื่อย่อภาษาไทย ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Technical Education 

(Electronics and Telecommunication Engineering)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.S.Tech.Ed. (Electronics and Telecommunication Engineering)

ที่ตั้ง  

คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Rajamangala University of technology Srivijaya

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7437-7180 โทรสาร 0-7431-7181

ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552

พ.ศ. 2547 สาขาอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตาหกรรมบัณฑิต 5 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

  2)  มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้หลักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมอย่างสร้างสรรค์

  3)  สามารถบูรณาการหลักการของทฤษฎี และทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติเพื่อนำมาทำงานในการวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก แก้ไขปัญหา ตระหนักถึงผลกระทบ และสามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ

  4)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน มีจิตสาธารณะและมีทักษะชีวิต

  5)  สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  6)  มีทักษะในงานวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์- คำนวน หรือเทียบเท่า

 2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีคุณวุฒิอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

 3) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          3.1)  โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา

          3.2)  โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

          3.3)  โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ห้องปฎิบัติการ

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS