Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

 

Electronic Article

     

    

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 19 min ago

หารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่

Tue, 03/12/2019 - 14:14
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เดินทางเข้าพบ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทปัญญธารา และรองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี(EEC) ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ดร.ณัชชา เทียมพิทักษ์ และดร.กิตติ รัตนราษี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ


ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย

Tue, 03/12/2019 - 14:13
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุภาพรไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย ด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

Mon, 25/11/2019 - 09:50
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมวางพวงมาลานื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลามทร.ศรีวิชัย พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหกรณ์โคนมพัทลุง

Thu, 14/11/2019 - 09:28
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยอ.สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าพบปะพูดคุยกับ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อีกทั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง และคณะทำงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการกับสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง และการส่งเสริมกิจการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์จากนมโค ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุงนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

Fri, 08/11/2019 - 15:53
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้น ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ของคณะ จำนวน 4 คณะ โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการวิจัยภายใต้โครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะ 2 โดยมีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส และทีมบริหารเป็นผู้นำชมนิทรรศการเชพรอนมอบเงินสนับสนุนโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบใหม่

Wed, 06/11/2019 - 11:28
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
ผู้บริหารจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เข้าแสดงความยินดี กับ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย"
และมอบเงินสนับสนุนโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบใหม่ จำนวน 1,500,000 บาท จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี 
 รับมอบและให้การต้อนรับ 
#วัตถุประสงค์ของโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบใหม่ ดังกล่าวนั้น
มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษา 
รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศในการทำงานที่ดี บริเวณข้างอาคาร 63 โดยมีแผนการพัฒนาพื้นที่เป็น 4 โซน ได้แก่
1. PARKING
2. COFFEE SHOP
3. RELAX SEAT WALK WAY
4. GREEN SPACE #มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจาก
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด 
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ด้วยดีตลอดมา 
ขอขอบคุณ


รับมอบน้ำหมักชีวภาพ

Wed, 06/11/2019 - 11:13
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รับมอบน้ำหมักชีวภาพ โดยผศ.บุษบรรณ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบัญชีบริหาร คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษามอบมอบน้ำหมักชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการวางแผน การผลิต การคำนวนต้นทุนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อีกทั้งน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวได้ผ่านการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และการออกจำหน่ายในตลาดของชุมชน และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัย ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี

Fri, 25/10/2019 - 13:23
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีการรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายสาธิต. พุทธชัยยงค์ และศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

Wed, 23/10/2019 - 10:55
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “พระปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Fri, 26/07/2019 - 10:37

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกรฎาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชาวไทย ณ​ มทร.ศรีวิชัย สงขลา
พิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี เครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ

Fri, 26/07/2019 - 10:33

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร และนางวิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และคณะทำงาน ร่วมพิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี เครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับนายพนม บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและประกอบอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียน ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา

สำเนา

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562

Thu, 11/07/2019 - 10:42

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษา เพื่อเป็นกาแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน ณ​ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

Tue, 09/07/2019 - 18:58

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา


ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Tue, 09/07/2019 - 13:50

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร

Fri, 28/06/2019 - 15:52

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษษราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวมาริสา ณรงค์รัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รางวัลรองชนะเลิศ โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และการจัดการ เรื่อง การปรับปรุงค่าสัดส่วนการทางานสาหรับกระบวนการผลิต O-Ring SH อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
สภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ

Fri, 28/06/2019 - 15:40

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวฒิสภา และ เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ สิ่งประดิษฐ์และ สินค้าแปรรูป ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และกลุ่มชุมชน ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำวิชาการเผยแพร่ สู่ชุมชนที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

Wed, 26/06/2019 - 08:48

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Sarwak (UNIMAS) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้

Wed, 05/06/2019 - 11:07

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โดยมีการบวงสรวงศาสพระภูมิเจ้าที่ การสวดมนต์บูชาระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และ การชมนิทรรศการและการเสวนา 64 วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โดยคณาจารย์อาวุโส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี

Fri, 31/05/2019 - 11:18

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Wed, 29/05/2019 - 16:20

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS